Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Internet prodavnica

Poštovani posetioci,
zbog velikog interesovanja u ovoj jubilarnoj desetoj godini provedenih sa vama, odlučili smo da unapredimo portal i postavimo internet prodavnicu sa kompletnom opremom za proizvodnju rakija i vina, inox tankovi, poplipropilenska burad, staklena ambalaža i oprema za punjenje i zatvaranje, uredjaji za filtriranje. Uskoro u ponudi najbolje rakije i vina, a našu trenutnu ponudu možete pogledati na Prodavnica

Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića

  1. OPŠTE ODREDBE
  2. OCENJIVANJE VINA
  3. OCENJIVANJE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

I Opšte odredbe

Član 1.

Organizator ocenjivanja kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića Novosadski sajam AD organizuje ocenjivanje kvaliteta u četiri kategorije:

-vina

-jaka alkoholna pića

-vina zanatskog tipa proizvodnje

-jaka alkoholna pića zanatskog tipa proizvodnje.

Član 2.

Za ocenjivanje kvaliteta mogu se prijaviti vina i jaka alkoholna pića koja ispunjavaju uslove za stavljanje u promet za neposrednu potrošnju, shodno zakonu o vinu i o jakim alkoholnim pićima koji je na snazi.

Član 3.

Za ocenjivanje kvaliteta mogu se prijaviti preduzeća koja se bave proizvodnjom i/ili prometom vina i jakih alkoholnih pića, kao i individualni proizvođači. Naučnoistraživačke ustanove takođe mogu učestvovati u ocenjivanju kvaliteta.

Član 4.

Za učešće na ocenjivanju kvaliteta proizvođači su dužni da organizatoru dostave uzorke s deklaracijom i etiketom na bocama kao za promet na tržištu, i to: 1,5 l po uzorku vina i jakih alkoholnih pića, odnosno odgovarajući broj originalnih pakovanja.

Član 5.

Uzorci vina i jakih alkoholnih pića koji se dostavljaju na ocenjivanje moraju biti upisani u prijavi, zajedno sa sledećim podacima:

-naziv proizvođača

-vrsta, kategorija i naziv pića

-kvalitetna grupa, s bližim oznakama

-godina proizvodnje i sadržaj alkohola.

Član 6.

Ocenjivanje kvaliteta vina vrši se po metodi pozitivnih bodova, koju su prihvatile Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV) i Međunarodna unija enologa. Ocenjivanje jakih alkoholnih pića vrši se po sistemu 20 pozitivnih bodova.

 II Ocenjivanje vina

 

Član 7.

Pre ocenjivanja kvaliteta, uzorci vina se razvrstavaju po grupama i podgrupama, prema Dodatku br. 1 ovog pravilnika.

Član 8.

Ocenjivanje kvaliteta vina vrši stručna komisija, koju bira organizator ocenjivanja.

Član 9.

Radom komisije rukovodi predsednik, a sekretar obavlja obradu rezultata ocenjivanja.

Član 10.

O radu Komisije za ocenjivanje kvaliteta vina vodi se zapisnik, u koji se unose konačni rezultati ocenjivanja za svaki uzorak pojedinačno. Za uzorke koji su eliminisani iz ocenjivanja kvaliteta mora se uneti obrazloženje. Zapisnik potpisuju predsednik i svi članovi komisije.

 

Uslovi rada komisije

Član 11.

U radu svakog degustatora mora biti obezbeđena apsolutna anonimnost.

• Degustatori rade u tišini, bez pokazivanja bilo kakvog znaka svojih utisaka pri ocenjivanju.

• Pre nego što dobije uzorak vina, degustatoru se daje obaveštenje o svim tehničkim podacima koji se odnose na uzorak koji se ocenjuje. Ako neki podatak jasno ukazuje na identitet uzorka, dostavlja se manje precizirano obaveštenje u vidu opisa, intervala i sl., već prema odluci predsednika.

• Degustatori se potpisuju na ocenjivačke listiće i ne smeju koristiti grafitne olovke.

• Član tehničkog osoblja sakuplja ocenjivačke listiće, kontroliše da li su pravilno popunjeni i da li je potpisan degustator.

• Degustatori za svoju evidenciju mogu voditi samo liste pod nazivom Kontrolni list ocenjivača.

• Degustatori ne smeju znati ocene niti nagrade degustiranih vina pre završetka ocenjivanja svih prijavljenih uzoraka i njihovog dešifrovanja.

Član 12.

Na početku ocenjivanja komisija može da izvrši dve-tri probne degustacije s ocenjivanjem i diskusijom o datim ocenama svakog degustatora, radi ujednačavanja kriterijuma ocenjivanja degustatora.

Komisija radi u posebnoj prostoriji, u kojoj je tišina i svetlost ne utiče na boju vina.

U prostoriji ne može biti niko prisutan osim ljudi koji su predviđeni organizacijom rada degustacije.

U prostoriji temperatura treba da bude između 18 i 22 stepena Celzijusova i ne sme se pušiti.

Otvaranje boca vina se vrši u susednoj prostoriji, van uvida degustatora.

Prilikom posluživanja degustatora, boce vina moraju biti u omotu od belog platna, tako da anonimnost identiteta uzorka bude apsolutno zagarantovana.

Svaki degustator ima svoj sto prekriven belim čaršavom, s brojem i imenom degustatora.

Degustator vrši ocenjivanje tako što uzme gutljaj vina, promućka ga u ustima i ispljune. Na osnovu stečenog utiska, degustator vrši ocenjivanje prema kriterijumima datim na odgovarajućem ocenjivačkom listiću – u zavisnosti od vrste ocenjivanog vina.

Na stolu treba da budu:

-izvor svetlosti koji ne menja boju vina

-sud sa svežom vodom

-komadići hleba. Pored stola, na podu, treba da se nalazi sud za izbacivanje vina iz usta posle degustacije. Čaša za vino kojom se vrši degustacija mora imati oblik koji je propisan od strane OIV-a.

Između svake serije ocenjenih uzoraka vina predviđa se po jedna kraća pauza i za to vreme degustatori imaju na raspolaganju samo hleb i vodu.

U toku jednog zasedanja komisije predviđena je i jedna duža pauza; za to vreme mogu se konzumirati i druge namirnice i drugo piće.

 

Redosled ocenjivanja i temperatura vina

Član 13.

Uzorci vina se ocenjuju po homogenim serijama, sledećim redosledom:

• prema boji -bela vina, ružica, crna vina, crvena vina

• prema sadržaju šećera -suva vina, polusuva vina, poluslatka vina, slatka vina

• prema aromi -prvo neutralna vina, pa vina od aromatičnih sorti.

Temperatura vina treba da bude:

-bela, ružica i desertna vina 10 – 12 stepeni

-crna i crvena vina 15 – 18 stepeni

-biseri, gazirana i penušava vina 8 – 10 stepeni

 

Principi ocenjivanja

Član 14.

Za ocenjivanje pojedinih organoleptičkih osobina vina putem degustacije utvrđeni su opšti kriterijumi: • odličan

• vrlo dobar

• dobar

• zadovoljava

• ne zadovoljava / za eliminisanje.

Zapažanja o organoleptičkim osobinama degustatori na ocenjivačkom listiću izražavaju zaokruživanjem cifre za svako organoleptičko svojstvo u koloni ispod svakog od kriterijuma. Cifre, koje predstavljaju pozitivne bodove za svako od organoleptičkih svojstava (u zavisnosti od kriterijuma), unete su u ocenjivačke listiće (videti Dodatak 2).

Od ukupnog broja pozitivnih bodova svakog ocenjivača, član tehničke službe izračunava aritmetičku sredinu (zaokruženje na drugoj decimali), uz napomenu da se iz obračuna automatski izuzimaju najviša i najniža data ocena članova komisije.

Ovako dobijena aritmetička sredina predstavlja konačan broj pozitivnih bodova za ocenjeni uzorak vina.

 

Dodela priznanja

Član 15.

Na osnovu konačnog broja pozitivnih bodova, svakom vinu koje nije eliminisano iz ocenjivanja dodeljuje se jedno od sledećih pojedinačnih priznanja – medalja:

Velika zlatna medalja od 90 do 100,00 bodova Zlatna medalja od 85 do 89,99 bodova Srebrna medalja od 80 do 84,99 bodova Bronzana medalja od 75 do 79,99 bodova

Član 16.

Najbolje ocenjeno vino u svakoj kategoriji prema Dodatku 1 može se kandidovati za priznanje ŠAMPION KVALITETA GRUPE VINA. U slučaju da su dva ili više uzoraka vina ocenjeni istim brojem bodova, komisija o kandidovanju odlučuje naknadnom uporednom, šifrovanom degustacijom i glasanjem. Prihvatanje kandidature za ovo priznanje posebno se ugovara.

Član 17.

Na osnovu pojedinačnih rezultata, medalja, komisija organizatoru ocenjivanja predlaže dodelu vrhunskih priznanja:

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR SREBRNI ŠAMPIONSKI PEHAR PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA POVELJA ZA KVALITET PLAKETA ZA KVALITET

U dogovoru s organizatorom ocenjivanja, komisija može da predloži i dodelu posebnih priznanja:

DIPLOMA ZA USPEŠAN PRVI NASTUP DIPLOMA S POSEBNIM PRIZNANJEM ZA KVALITET

Merila za predlaganje vrhunskih nagrada su:

-broj nagrađenih proizvoda i rang nagrada (faktor važnosti medalje)

-eliminisani proizvodi.

Vrednuju se na sledeći način (faktor važnosti osvojenih medalja):

-velika zlatna medalja: broj medalja x 1,30

-zlatna medalja: broj medalja x 1,00

-srebrna medalja: broj medalja x 0,75

-bronzana medalja: broj medalja x 0,50

Eliminisani proizvodi: za svaki eliminisani proizvod oduzima se po jedan bod; učesnik koji ima dva ili više eliminisanih proizvoda ne može se predložiti za vrhunska priznja.

III Ocenjivanje jakih alkoholnih pića

Član 18.

Pre ocenjivanja kvaliteta, uzorci jakih alkoholnih pića se razvrstavaju po grupama, prema Dodatku 2.

Član 19.

Ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića vrši stručna komisija koju imenuje Novosadski sajam. Komisija radi shodno članovima 10, 11, 12. i 13. ovog pravilnika. Uslovi za rad Komisije za ocenjivanje jakih alkoholnih pića isti su s uslovima propisanim u članovima 14. i 15. ovog pravilnika.

Član 20.

Prilikom degustacije jakih alkoholnih pića vodi se računa o deklaraciji proizvođača. Ukoliko komisija utvrdi da uzorak ne odgovara deklaraciji, naročito u pogledu autentičnosti i godišta, ima pravo da dati uzorak isključi iz daljeg toka ocenjivanja. Odluka o isključenju uzorka iz ocenjivanja donosi se većinom glasova degustatora.

Član 21.

Ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića vrši se degustacijom po sistemu 20 pozitivnih bodova, prema kriterijumima datim u ocenjivačkim listićima.

Jaka alkoholna pića, bistri likeri, voćna vina i alkoholna pića od meda: Boja br. bodova: 0 -1 Bistrina br. bodova: 0 -1 Tipičnost br. bodova: 0 -2 Miris br. bodova: 0 -6 Ukus br. bodova: 0 – 10

Maksimalan broj bodova: 20

Emulzioni likeri: Boja br. bodova: 0 -1 Homogenost br. bodova: 0 -4 Tipičnost br. bodova: 0 -1 Miris br. bodova: 0 -4 Ukus br. bodova: 0 – 10

Maksimalan broj bodova: 20

Na osnovu ukupnog broja bodova, ocenjenim uzorcima jakih alkoholnih pića dodeljuju se sledeća priznanja:

VELIKA ZLATNA MEDALJA od 18,51 do 20,00 bodova ZLATNA MEDALJA od 18,01 do 18,50 bodova SREBRNA MEDALJA od 16,01 do 18,00 bodova BRONZANA MEDALJA od 14,00 do 16,00 bodova

Član 22.

Najbolje ocenjeno jako alkoholno piće u svakoj grupi prema Dodatku 2 kandiduje se za priznanje ŠAMPION KVALITETA U GRUPI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA. Prihvatanje kandidature se posebno ugovara.

Član 23.

Na osnovu pojedinačnih rezultata, medalja, komisija predlaže organizatoru ocenjivanja dodelu vrhunskih priznanja, prema članu 17. ovog pravilnika.

Član 24.

Učesnicima koji nastupaju na ocenjivanju kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića istovremeno, to jest pod istim nazivom, rezultati se računaju objedinjeno.

U sastavu ovog pravilnika nalaze se: Dodatak 1 i Dodatak 2, koji se odnose na razvrstvanje vina, jakih alkoholnih pića i likera.