Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Internet prodavnica

Poštovani posetioci,
zbog velikog interesovanja u ovoj jubilarnoj desetoj godini provedenih sa vama, odlučili smo da unapredimo portal i postavimo internet prodavnicu sa kompletnom opremom za proizvodnju rakija i vina, inox tankovi, poplipropilenska burad, staklena ambalaža i oprema za punjenje i zatvaranje, uredjaji za filtriranje. Uskoro u ponudi najbolje rakije i vina, a našu trenutnu ponudu možete pogledati na Prodavnica

Pravilnik o metrološkim uslovima za alkoholometre

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati alkoholometri za određivanje zapreminskog (procentualnog) sadržaja alkohola u tečnostima koje su proizvod alkoholnog vrenja (u daljem tekstu: sadržaj alkohola).
Metrološki uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno oznakom MUS.GA-3/1.

Član 2.

Alkoholometri moraju pokazivati sadržaj alkohola ("pravu jačinu") na referentnoj temperaturi od 15 stepenC ili 20 stepen C.
Sadržaj alkohola, u smislu ovog pravilnika, obeležava se sa % (V/V).
Alkoholometri iz stava 1. ovog člana moraju imati ugrađeni termometar.

Član 3.

Granice dozvoljenih grešaka za alkoholometre iznose:
1) na skali alkoholometra sa podelom na:
a) cele procente:
a1) +/- 0,80% (V/V) - ako je opseg skale 100%
a2) +/- 0,40% (V/V) - ako je opseg skale manji od 100% (V/V);
b) polovine procenta - +/- 0,250/o (V/V);
v) petine procenta - +/- 0,15% (V/V);
g) desetine procenta - +/- 0,10% (V/V);
2) na skali termometra sa podelom na:
a) cele stepene - +/- 0,40 stepen C;
b) polovine stepena - +/- 0,25 stepen C;
v) petine stepena - +/- 0,15 stepen C,
g) desetine stepena - +/- 0,10 stepen C.

Član 4.

Alkoholometri moraju biti izrađeni od stakla koje je bez unutrašnjeg naprezanja i koje, po svojim hemijskim osobinama, odgovora hidrolitskoj grupi 3 prema jugoslovenskom standardu JUS.B..E8.092 propisanom u Rešenju o jugoslovenskim standardima za ambalažu za farmaceutske i medicinske svrhe ("Službeni list FNRJ", br. 43/62).
Vreteno i telo alkoholometra moraju biti izrađeni od bezbojnog i termički obrađenog stakla.

Član 5.

Skale alkoholometra i termometra mogu biti izrađene od papira, mlečnog stakla ili odgovarajuće plastične mase.
Za otežavanje alkoholometra mogu se upotrebiti živa ili sačma, a kao vezivna sredstva - vosak ili lak. Ta sredstva ne smeju se topiti na temperaturama nižim od +40 stepen C.

Član 6.

Alkoholometri moraju biti simetrični u odnosu na svoju uzdužnu osu. Normalni poprečni preseci tela i vretena alkoholometra moraju biti kružni, s tim da normalni preseci vretena budu isti celom njegovom dužinom.

Član 7.

Alkoholometri uronjeni u tečnosti moraju plivati vertikalno i kad su uronjeni do najmanjeg podeljka skale.
Skale alkoholometra i termometra moraju biti Neodvojivo učvršćene.
Crte podele na skali alkoholometra moraju biti u ravnima koje su normalne na uzdužnu osu alkoholometra, a njihova dužina mora iznositi najmanje jednu četvrtinu obima vretena.

Član 8.

Crte podele na skali termometra moraju se nalaziti sa obe strane termometarske kapilare i njihova dužina mora iznositi najmanje 1 mm.
Radi bolje preglednosti, pojedini podeljci (drugi, peti ili deseti) na alkoholometarskoj i termometarskoj skali moraju biti obeleženi dužim crtama.

Član 9.

Gornja crta podele na skali alkoholometra mora ležati najmanje 5 mm ispod mesta gde počinje ravnomerni presek vretena, a najmanje 20 mm od vrha vretena. Donja crta podele mora biti udaljena najmanje 3 mm od mesta gde vreteno prelazi u telo alkoholometra.

Član 10.

Termometarska skala nalazi se ispod alkoholometarske skale, a njen gornji kraj mora biti udaljen najmanje 15 mm od mesta gde se telo alkoholometra sužava i prelazi u vreteno alkoholometra. Najmanja udaljenost donjeg kraja podele termometarske skale od kolena kapilare mora iznositi 3 mm.

Član 11.

Razmak koji odgovara jednom % (V/V) na alkoholometarskoj skali, ako je donja granica mernog opsega 10 % (V/V) iznosi:
1) najmanje 2 mm - ako je podela na cele % (V/V);
2) najmanje 3mm - ako je podela na polovine % (V/V)
3) najmanje 5 mm - ako je podela na petine % (V/V);
4) najmanje 8 mm - ako je podela na desetine % (V/V).
Izuzetno od odredbe tačke 2. stava 1. ovog člana, ako je opseg skale alkoholometra sa podelom na polovine procenta veći od 50 % (V/V), razmak koji odgovara jednom % (V/V) mora iznositi najmanje 2 mm.

Član 12.

Razmak koji odgovara jednom % (V/V) na alkoholometarskoj skali, ako je donja granica mernog opsega ispod 10 % (V/V), iznosi:
1) najmanje 4 mm - ako je podela na cele % (V/V);
2) najmanje 8 mm - ako je podela na polovine % (V/V).

Član 13.

Na alkoholometrima sa gornjom granicom mernog opsega 100% (V/V) i podelom skale na cele % (V/V), razmak koji odgovara jednom % (V/V) mora iznositi najmanje 1 mm.

Član 14.

Razmak između crta podele na termometarskoj skali mora iznositi:
1) najmanje 1 mm - ako je podela na 0,5 stepen C;
2) najmanje 0,7 mm - ako je podela na 0,2 stepen C ili 0,1 stepen C.

Član 15.

Podela i oznake izražene brojevima na skalama alkoholometra i termometra moraju da budu jasne i pregledne.
Na alkoholometarskoj i termometarskoj skali ne smeju se nalaziti sporedne skale.

Član 16.

Materijal za otežavanje alkoholometra mora biti smešten tako da ne ometa njegov pravilan rad.
Ako se kao materijal za otežavanje koristi živa, ona mora biti smeštena u posebnoj komorici, a ako se koristi sačma, ona može da bude učvršćena u telo alkoholometra pomoću vezivnog sredstva ili smeštena u posebnoj komorici.

Član 17.

Uz svaki alkoholometar moraju biti priložene odgovarajuće redukcione tablice radi određivanja sadržaja alkohola na temperaturama različitim od referentne temperature.

Član 18.

Natpisi i oznake na alkoholometrima moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno narodnosti Jugoslavije.

Član 19.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

Član 20.

Na alkoholometrima se moraju nalaziti sledeći natpisi i oznake:
1) naziv: alkoholometar;
2) oznaka merne jedinice: % (V/V);
3) referentna temperatura: 15 stepen C ili 20 stepen C;
4) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;
5) tip, godina proizvodnje i proizvodni broj alkoholometra;
6) službena oznaka tipa alkoholometra ako je izvršeno ispitivanje tipa;
7) oznaka jedinice temperature: stepen C, na termometarskoj skali.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za alkoholometre ("Službeni list SFRJ", br. 44/80).

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".
Br. 0404-4069/1
25. decembra 1985. godine, Beograd
Direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, Milisav Vojičić, s. r.