Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića

Na osnovu člana 6. stav 7, člana 24. stav 5. i člana 28. stav 6. Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),
Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, KVALITETU I DEKLARISANjU RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA
(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 70/11 od 23. septembra 2011. god.)

Član 1.

U Pravilniku o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, broj 74/10), u članu 4. stav 4. reči: „cimetom aromatizovano alkoholno piće (väkeva glögi ili spiritglögg)” zamenjuju se rečima: „väkevä glögi ili spiritglögg”, reč: „guignolet” zamenjuje se
rečju: „guignolet”, reči: „(sloe džin)” zamenjuju se rečima: „(sloe gin)”, posle reči: „maraskino” dodaju se reči: „(maraschino, marrasquino)” i reči: „liker od lešnika (noccino)” zamenjuju se rečju: „nocino”.

Član 2.

U članu 10. stav 3. tačka 2) reči: „2.000 mg/l a.a.” zamenjuju se rečima: „12.000 mg/l a.a.”.
U stavu 5. reči: „50 mg/l a.a.” zamenjuju se rečima: „70 mg/l a.a.” i reči: „1.000 mg/l a.a.” zamenjuju se rečima: „100 mg/l a.a.”.

Član 3.

U članu 11. stav 4. menja se i glasi:
„Izuzetno od stava 3. tačka 2) ovog člana, voćna rakija od jabuke (Malus domestica Borkh.), kruške (Pyrus communis L.) osim kruške vilijamovke, maline (Rubus ideaus L), kupine (Rubus fruticosus auct.aggr.), kajsije (Prunus armeniaca L.) i breskve (Prunus persiaca L. Batsch.) sadrži maksimalno 12.000 mg/l a.a. metanola, a voćna rakija od kruške vilijamovke (Prunus communis L.cv. Williams), ribizle (Ribes rubrum L.), borovnice (Ribes nigrum L.), oskoruše (Sorbus acuparia L.), bobica zove (Sorbus nigra L.), dunje (Cydonia oblonga Mill.) i bobica kleke (Juniperius communis L. i/ili Juniperius oxicedrus L.) sadrži maksimalno 13.500 mg/l a.a. metanola.”

Član 4.

U članu 13. stav 2. tačka 2) reči: „2.000 mg/l a.a.” zamenjuju se rečima: „4.000 mg/l a.a.”.

Član 5.

U članu 33. reči: „prirodne ili prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance i/ili prirodno identične aromatične supstance i/ili aromatični preparati”.

Član 6.

U članu 39. stav 3. menja se i glasi:
„Osim arome iz stava 1. ovog člana u proizvodnji džina mogu da se dodaju prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i/ili aromatični preparati, ali tako da ukus džina dominantno potiče od kleke.”

Član 7.

U članu 40. stav 2. reči: „prirodnih i prirodno identičnih aroma” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatičnih supstanci i/ili prirodno identičnih aromatičnih supstanci ”.

Član 8.

U članu 41. st. 1. i 3. reči: „500 mg/l a.a.” zamenjuju se rečima: „50 mg/l a.a.”.

Član 9.

U članu 42. stav 3, članu 46. stav 3, članu 48. stav 6, članu 53. stav 3, članu 55. stav 3. i članu 67. stav 4. reči: „prirodne arome, prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance”.

Član 10.

U članu 43. stav 3, članu 56. stav 1. i članu 66. stav 4. reči:
„prirodne arome, prirodno identične arome” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance” u odgovarajućem padežu.

Član 11.

U članu 44. stav 3. menja se i glasi:
„Osim arome kima u proizvodnji kimom aromatizovanog alkoholnog pića mogu da se dodaju prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i/ili aromatični preparati, ali senzorske karakteristike kima moraju da budu prepoznatljive.”

Član 12.

U članu 45. stav 3. menja se i glasi:
„Osim aroma iz stava 1. ovog člana u proizvodnji akvavita mogu da se dodaju prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i/ili aromatični preparati, ali aroma mora najviše da potiče od kima i/ili semena mirođije.”

Član 13.

Naslov iznad člana 47. i član 47. menjaju se i glase:

„3.14. Väkevä glögi ili spiritglögg

Član 47.
Väkevä glögi ili spiritglögg se proizvodi aromatizovanjem rafinisanog etil alkohola prirodnim ili prirodno identičnim aromama karanfilića i/ili cimeta primenom jednog od sledećih tehnoloških
postupaka ili njihovom kombinacijom:
1) maceracijom;
2) alkoholizacijom;
3) destilacijom;
4) redestilacijom rafinisanog etil alkohola kome su dodati
delovi biljke karanfilić i/ili cimet, prirodne ili prirodno identične arome karanfilića ili cimeta.
Väkevä glögi ili spiritglögg sadrži etanol minimalno 15 % v/v. Osim aroma iz stava 1. ovog člana u proizvodnji väkevä glögi ili spiritglögg mogu da se dodaju drugi prirodni ili prirodno identični biljni
ekstrati ili arome, ali aroma karanfilića i/ili cimeta mora da bude dominantna.
Väkevä glögi ili spiritglögg proizvodi se po proizvođačkoj specifikaciji.
Sadržaj vina ili vinskih proizvoda u väkevä glögi ili spiritglögg može da iznosi maksimalno 50 %.”

Član 14.

U članu 49. stav 3. menja se i glasi:
„Osim arome iz stava 1. ovog člana u proizvodnji aromatizovanog alkoholnog pića na bazi meda mogu da se dodaju prirodno aromatične supstance i aromatični preparati, ali aroma meda mora da bude dominantna.”

Član 15.

U članu 51. stav 1. reči: „(halkoni i glycirrhizic kiselina)” zamenjuju se rečima: „(chalcones i glycyrrhizic acid)”.
U stavu 3. reči: „prirodne arome, prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance”.

Član 16.

U članu 54. stav 1. reči: „semenje biljaka ili voća” zamenjuju se rečima: „semenje, biljke ili voće”.
U stavu 3. reči: „prirodne arome, prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance”.

Član 17.

U članu 57. stav 4. reči: „prirodne arome, prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance”.
U stavu 5. reči: „prirodno identične arome i aromatični preparati” zamenjuju se rečima: „prirodno identične aromatične supstance” i reč: „genepi (žutilice)” zamenjuju se rečju: „pelena”.

Član 18.

U članu 58. stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji krema od (sa nazivom voća ili sirovine) na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 19.

U članu 59. stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji krem de kasisa na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 20.

Naslov iznad člana 60. menja se i glasi:
„ 3.27. Guignolet”.
U članu 60. st. 1, 2. i 4. reč: „guignolet” zamenjuje se rečju:
„guignolet”.

Stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji guignoleta na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 21.

U članu 61. stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji punča od ruma na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 22.

U naslovu iznad člana 62. reč u zagradi: „džin” zamenjuje se rečju:
„gin”.

U članu 62. stav 3. reči: „prirodne arome, prirodno identične arome” zamenjuju se rečima: „prirodno aromatične supstance”.

Član 23.

U članu 63. stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji sambuke na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 24.

U naslovu iznad člana 64. posle reči: „Maraskino” dodaju se reči: „(maraschino, marrasquino)”.
U članu 64. stav 3. menja se i glasi:
„Prirodno aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji maraskina na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.”

Član 25.

Naslov iznad člana 65. i član 65. menjaju se i glase:
„3.32. Nocino

Član 65.
Nocino je liker čija aroma potiče uglavnom od maceracije, alkoholizacije i/ili destilacije celog zelenog ploda oraha (Juglans regia L.).

Nocino sadrži:
1) šećer izražen kao invertni šećer - minimalno 100 gr/l;
2) etanol - minimalno 30 % v/v.
Prirodno
aromatične
supstance,
prirodno
identične
aromatične supstance i aromatični preparati mogu da se dodaju u proizvodnji nocina na način određen u članu 57. st. 4. i 5. ovog pravilnika.
Nocino se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji.”

Član 26.

U članu 68. stav 1. reč: „arome” zamenjuje se rečima: „prirodne aromatične supstance, prirodno identične aromatične supstance, aromatične preparate”.

Član 27.

U članu 73. stav 2. menja se i glasi:
„Na deklaraciji aromatizovane vodke, naziv kategorije može da se zameni nazivom dominantne arome kojoj se doda reč :„vodka”.”
U stavu 10. reč: „guignoleta” zamenjuje se rečju: „guignolet” i reči: „likera od lešnika” zamenjuju se rečju: „nocino”.

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-218/2010-09
U Beogradu, 9. avgusta 2011. godine

MINISTAR

Dušan Petrović

4827011.0065.23.Doc/1