sreda, 19 jun 2019
Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2018. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2018. godinu, Savet Fonda raspisuje
KONKURS
za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2018. godini
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Rok otplate kredita 60 meseci,
Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.
Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja poljoprivredne mehanizacije.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2018. godini;
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);
3. pogonska mašina koja je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe kod osiguravajućeg društva i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita.
4. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
5. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva
6. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
7. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:


8. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
9. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2,5, 6 i 8 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.
Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 22. marta 2018. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom " Za konkurs"
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs