ponedeljak, 18 jun 2018
Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Dodela kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća

pokrajinski fond za razvoj poljoprivredePokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
  Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
  Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

  JAGODASTE VOĆNE VRSTE ( jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud, aronija i aktinidija),
- grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
- rok otplate kredita 36 meseci
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

  JABUČASTE VOĆNE VRSTE (jabuka, dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja)
- grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
- rok otplate kredita 24 meseca
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

  JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE ( kruška, trešnja)
- grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
- rok otplate kredita 12 meseci
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
• originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
• original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
• izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
• uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
• fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
• procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
• kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima


Konkurs je otvoren od 26. februara 2012. do 19. marta 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs