subota, 21 april 2018
Serbian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Krediti za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu

Podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
  Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
  Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
  grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  rok otplate kredita 24 meseci,
  otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).
Kreditiraće se:
1. Fond će kreditirati deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.
2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,
3.Pocinkovana žica
4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina. gov.rs.
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
• originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
• originalni predračun sa specifikacijom za nabavku stubova, žive i opreme u vinogradarstvu
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
• original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
• izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
• uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
• fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
• procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
• Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.Konkurs je otvoren od 26. februara 2012. do 19. marta 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs